Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wil binnen 24 uur een reactie van de gemeente Bergen op haar zienswijze op het bestemmingsplan voor de nieuwe locatie voor de Aldi aan de Bergerweg. Gedeputeerde antwoord Staten zien zich genoodzaakt tot deze uitzonderlijke stap vanwege onvolledige informatieverstrekking vanuit de gemeente Bergen richting de provincie.

Gedeputeerde Staten verstuurden woensdag een brief met deze strekking aan zowel het college van burgemeester en wethouders als aan de gemeenteraad van Bergen. Volgens provinciewoordvoerder Kaj Leers wil de provincie deze reactie hebben voordat het bestemmingsplan donderdagavond in de gemeenteraad van Bergen wordt besproken.

Op 8 september zonden Gedeputeerde Staten de gemeente Bergen een zienswijze op het bestemmingsplan Bergerweg 125, dat voorziet in de aanleg van een Aldi-supermarkt en 38 woningen. De zienswijze werd ingediend omdat Gedeputeerde Staten menen dat het bestemmingsplan op punten strijdig is met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).

Het college van burgemeester en wethouders is op 8 september conform de zienswijzeprocedure verzocht de Nota van beantwoording aan de provincie te sturen voorafgaand behandeling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Bergen.

Aanstaande donderdag 10 december ligt het bestemmingsplan voor besluitvorming voor in de gemeenteraad van Bergen en de reactie van Gedeputeerde Staten (tussentijdse beoordeling) over de aanpassingen naar aanleiding van de zienswijze voor besluitvorming door de gemeenteraad is hiervoor van belang.

Tot op heden heeft Gedeputeerde Staten de Nota van beantwoording en het voorstel aan de gemeenteraad voor vaststelling niet mogen ontvangen. Hierdoor heeft Gedeputeerde Staten geen kennis kunnen nemen van eventuele voorgestelde aanpassingen op het bestemmingsplan en kan dus ook niet beoordeeld worden of er sprake is van een gewijzigd bestemmingsplan met inachtneming van punten in de zienswijze van 8 september.

Omdat het aan de gemeenteraad voor te leggen bestemmingsplan voor zover bekend bij Gedeputeerde Staten strijdig is met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), is het voor Gedeputeerde Staten van belang kennis te kunnen nemen van de aanpassingen nog vóór het voor definitieve besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Mocht het bestemmingsplan voor zover bekend op 10 december ongewijzigd worden aangenomen door de Bergense gemeenteraad, dan zien Gedeputeerde Staten zich genoodzaakt de voorbereidingen voor een reactieve aanwijzing-procedure te starten.
Pin It