De gemeente Bergen heeft dinsdag het verkeersbesluit gepubliceerd, dat een tweede fietspad mogelijk moet maken langs de Eeuwigelaan in Bergen. Volgens de gemeente Bergen is het huidige fietspad grote delen van het jaar te druk en te smal om al het fietsverkeer goed en veilig af te wikkelen. Het verkeersbesluit is gepubliceerd op de website officielebekendmakingen.nl.

Volgens wethouder Bekkering is het verkeersbesluit een uitwerking van een eerder besluit van de gemeenteraad uit december 2017 om dit fietspad aan te leggen. Hij wijst erop dat de Eeuwigelaan een belangrijke verbindingsweg is voor fiets- en autoverkeer van en naar de kust en de Egmonden: "We zien op het fietspad steeds meer bijzondere fietsen zoals bakfietsen, duofietsen, elektrische fietsen en ligfietsen die wat meer ruimte nodig hebben. Hierdoor ontstaan vaak gevaarlijke verkeerssituaties op het fietspad. Fietsers raken elkaar of komen naast het fietspad terecht."

Door de aanleg van een tweede, nieuw fietspad aan de zuidkant van de Eeuwigelaan is er straks aan beide kanten van de weg een breed fietspad in één richting. Wethouder Erik Bekkering: “Zo maken we het veiliger en aantrekkelijker om op de fiets onze stranden en de natuur te bezoeken. We hebben gezegd dat we dit belangrijk vinden en ik ben dan ook blij dat we weer een stap verder zijn en woorden kunnen omzetten naar daden.”

De hele Eeuwigelaan wordt meteen verkeersveiliger gemaakt. De bestaande fietsstraat van de Hoflaan wordt doorgetrokken richting de Komlaan, Daarbij wordt de kruising van de Hoflaan met de Komlaan en de Eeuwigelaan aangepast. De fietsers verliezen bij het oversteken van de Komlaan hun voorrang. Volgens de gemeente Bergen wordt het dan veiliger voor de fietsers, maar de Fietsersbond afdeling Bergen e.o. is het daar niet mee eens. Die is blij met het tweede fietspad langs de Eeuwigelaan, maar de herinrichting bij de Komlaan is volgens de bond een verslechtering voor fietsers.

De Bewonersvereniging Eeuwigelaan kondigt bij monde van hun juridisch adviseur aan dat de vereniging sowieso een gang naar de rechter zal maken. De vereniging, waarvan circa tweederde van de huizen langs de Eeuwigelaan lid is, heeft moeite met de gevolgde procedure, waarbij er te weinig inspraak en participatie zou zijn geweest. De bewoner van de Eeuwigelaan, die niet met naam genoemd wil worden maar wel het woord voert voor de bewonersvereniging, kan de gebreken in de procedure nog niet specificeren: "Komt u maar naar de hoorzitting." Maar ook als het gemeentebestuur daarna de hele procedure over zou doen met nog meer inspraak en participatie maar met dezelfde uitkomst, dan zal de bewonersvereniging bij de rechter de komst van een tweede fietspad proberen te bestrijden: "De Bewonersvereniging Eeuwigelaan e.o. is ooit opgericht om het voetpad langs de Eeuwigelaan te behouden, en dan ligt het niet voor de hand dat we ons neerleggen bij een nieuw fietspad op die plek."
Pin It